فرشتگان خداوند

از مهم تریــن نمونه هــای اعتقــاد بــه عالــم غیــب، اعتقــاد و بــاور بــه وجــود ملائکــه می باشــد؛ کــه در قــرآن کریــم و ســیره پیامبــر گرامــی اســلام و ائمّ ــه هــدی از آن هــا

به عنــوان دســته ای از نعمت هــای الهــی کــه واســطه فیــض بیــن خــدا و دیگــر موجــودات هســتند و مــا از در ک آن هــا عاجزیــم؛ یادشــده اســت.

 

توضیح کتاب:

در این کتاب، مطالبی در باب فرشتگان و جنیان، عالم غیب، شیطان، سحر، و چشم زخم با استناد به آیات، روایات، و احادیث با بهره‌گیری از کتب تفسیری و نیز حکایاتی بازگو گردیده است.
از جمله: آفرینش ابلیس، اقسام سحر، آفرینش فرشتگان، فرشته‌ی وحی، فرشتگان عذاب، تعداد ملایکه، رانده شدن جن از آسمان، تفاوت معجزه و سحر، راه‌های فرار از دام شیطان، و هبوط و عروج انسان.

فرشتگان خداوند

وجــود مقــدس و ملکوتــی آن هــا از مســلمات آئیــن اســلام و دیگــر ادیــان همچــون زرتشــت، مســیحیت و یهــود اســت. ایــن موجــودات کــه تعــداد آن هــا بــه فرمــوده امــام صــادق

از ذرات خــاک بیشــترند؛ دارای وظایــف گوناگونــی هســتند و همچنیــن دارای درجــات و اصنــاف مختلــف و صفــات گوناگونــی از قبیــل تمثــل، عصمــت، تکلــم و… هســتند.

البتــه ایــن خصوصیــات بــه دلیــل مــادی نبــودن آن هــا هماننــد خصوصیــات یــک عــادی مثــل انســان نیســت. در ایــن تحقیــق از روش کتابخانــه ای استفاده شــده اســت.

 

فرشتگان خداوند

فرشتگان خداوند

 

فرشتگان خداوند

آیات قرآن کریم بیانگر این است که تمام هستی اعم از آسمانها، زمین و موجودات عاقل و غیر عاقل در مقابل عظمت و بزرگی خدا سجده می کنند. خضوع و تسلیم بی قید و شرط عالم هستی

در برابر اراده‌ی حق و قوانین آفرینش سجده‌ی تکوینی آنهاست که همه‌ی موجودات و حتی سایه های آنها را در بر می گیرد.

در برخی آیات، خداوند سجده را به فرشتگان و بسیاری از انسانها نسبت داده و این خود دلالت می کند که منظور از این سجده، نوع دیگری است که از آن به «سجــــدة تشریعی» تعبیر می شود.

البته هر دو نوع سجده به معنای مطلق خضوع و خشوع می باشد اما مصادیق آن با یکدیگر تفاوت دارد. این مقاله با استفاده از آیات قرآن و تفاسیر به تبیین سجده‌ی عمومی موجودات می پردازد.

عجایب المخلوقات قزوینی کتابی بسیار جامع و کامل است در حوزه معرفی موجودات عجیب و غریب و ماورایی که نام این موجودات در مذاهبی همچون مسبحیت و، اسلام در قالب داستان‌ها

و رهنمودهای عرفانی اورده شده است.

عجایب المخلوقات قزوینی به باورها و داستان‌های مذهبی که در گذشته توسط پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) گفته شده است را به صورت تصویری ارائه داده است.

یکی از این باورهای اشاره شده در این کتاب، وجود و نقش فرشتگان و جایگاه آنان در طبقات آسمان است. در این مقاله به بررسی شیوه تصویرپردازی سه فرشته اعظم خداوند، اسرافیل، جبرئیل و میکائیل

در سه نسخه از کتاب‌های عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات قزوینی می‌پردازیم.

 

فرشتگان خداوند

فرشتگان خداوند

کتاب الکترونیک فرشتگان خداوند

این سه نسخه شامل: نسخه کتابخانه فرانسه، 463، نسخه کتابخانه ملی 46-3343 و نسخه چاپ سنگی طهران، 1283می باشد. سه نسخه مذکور در دوره‌های مختلفی به تصویر کشیده شدهاند

و شامل باز تعریف‌های جدیدی در مورد این سه فرشته می‌باشند. روش تحقیقی به صورت توصیفی -تطبیقی انجام گرفته است. می‌توان مشاهده کرد در تصویرپردازی فرشتگان مدل انسانی برای آن‌ها قائل شدهاند.

 

اغلب مفسران عبادت در قرآن را مشترک لفظی دانسته اند. در حالی که گوهر معنا یی عبادت در لغت، خضوع بوده و خضوع در مقابل کسی یا چیزی به عنوان رب بودن او، عبادت اوست.

این معنا همة کاربردهای قرآنی این ماده را پوشش می دهد. بنابراین عبادت در قرآن مشترک لفظی نیست؛

در قرآن کریم عبادتی اصیل و پذیرفتنی وجود دارد و آن عبادت خداوند متعال است. در سایر عبادت ها مثل عبادت بت ها، طاغوت، شیطان، حکما و پیامبران، فرشتگان و جنیان، خطا در تشخیص وجود دارد.

اطاعت صرف یا خضوع صرف معنا کردن عبادت یا موارد ی از ای ن دست در هر یک این این کاربرد ها خطاست و کاستی هایی است.

فرشتگان خداوند

فرشتگان خداوند

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول خریداری شده خود را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرشتگان خداوند”